ЈКП КОМУНАЛАЦ ВЛАСОТИНЦЕ

О НАМА


1. Историјат2. Руководство

Директор

дипломирани инжењер агрономије Божидар Kоцић3. Организационa структура

Организациону структуру ЈКП „Комуналац“ чине Надзорни Одбор и Директор  као  највиши носиоци извршних функција у управљању предузећем, руководиоцима и шефовима РЈ као и непосредним извршиоцима, а функционисање и пословање обављаће се кроз рад следећих Радних јединица и служби:

          -Радна Јединица:  ФИНАНСИЈСКО-КОМЕРЦИЈАЛНИ , ОПШТИ И ПРАВНИ ПОСЛОВИ

          -Радна Јединица:  ПРИКУПЉАЊЕ,ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА И МЕХАНИЗАЦИЈА

          -Радна Јединица: ГРАДСКА ХИГИЈЕНА, ЗЕЛЕНИЛО, ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И ПОГРЕБНЕ  УСЛУГЕ

          -Радна Јединица:  ПАРКИНГ СЕРВИС И ПИЈАЦЕ

          -Радна Јединица:  УПРАВЉАЊЕ И НАДЗОР ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМ

          -Радна Јединица:  ЗООХИГИЈЕНA

         -Радна Јединица: ТРАНСФЕР СТАНИЦА, СЕЛЕКТОВАЊЕ И ТРАНСПОРТ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА


Организациона шема © Copyright ЈКП КОМУНАЛАЦ